V biosférické rezervaci je hlavní důraz kladen na rovnováhu mezi potřebami člověka a přírody. Na jedné straně zůstává zachována biologická rozmanitost, na straně druhé je umožněn trvale udržitelný rozvoj i využití přírody člověkem.

Hlavním úkolem biosférických rezervací je především:

  • názorně ukazovat trvale udržitelný rozvoj
  • umožnit vědeckou práci na poli ekologie, umožnit sledování životního prostředí
  • přispívat k ekologické výchově a vzdělávání

Každá biosférická rezervace je tvořena jádrovou oblastí, ochrannými oblastmi a rozvojovými oblastmi. Centrální oblast se vyznačuje nejvyšším stupněm ochrany a slouží k zachování biologické rozmanitosti. Ochranné oblasti obklopují centrální oblast a umožňují provozování pouze takových činností, které neohrožují přírodní hodnoty centrální oblasti. Rozvojové oblasti umožňují provozování trvale udržitelných činností, například zemědělství, lesního hospodářství nebo rybníkářství, dále je zde poskytnut prostor turismu a řízenému rozvoji osídlení.

V případě Hornolužického vřesoviště činí celková rozloha 30102 ha.
Z toho centrální zóna zabírá 3,7%, ochranná zóna 40%, rozvojová zóna po těžbě uhlí 6,7%, kulturní krajina výrazně pozměněná člověkem, sídla nebo polnosti 50%

V celém světě je v současnosti 482 biosférických rezervací. Ty jsou základními stavebními kameny programu Člověk a biosféra, který je pod záštitou UNESCO